village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.7.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Popis Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
6.6.2022
Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2022
Dátum zvesenia 27.6.2022
Názov Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
Popis Zámer na odpredaj pozemku - žiadateľ M. Roš
20.5.2022
Záverečný účet obce Topoľa 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2022
Dátum zvesenia 21.6.2022
Názov Záverečný účet obce Topoľa 2021
19.5.2022
Zámer na zámenu pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2022
Dátum zvesenia 24.6.2022
Názov Zámer na zámenu pozemkov
2.5.2022
Oznámenie o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Topoľa"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2022
Dátum zvesenia 3.6.2022
Názov Oznámenie o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Topoľa"
17.2.2022
Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2022
Dátum zvesenia 17.2.2022
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Popis Obec Topoľa v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: 45,06% Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) je 18,00 €/t.
1.2.2022
Oznám - Zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2022
Dátum zvesenia 6.2.2022
Názov Oznám - Zasadnutie OZ
Prílohy
0c7ee_Oznám.pdf
31.12.2021
Zámer na odpredaj pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2021
Dátum zvesenia 1.2.2022
Názov Zámer na odpredaj pozemku
6.7.2021
Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2021
Dátum zvesenia 6.7.2021
Názov Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a. s.
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie.
29.6.2021
Zámer na odpredaj pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2021
Dátum zvesenia 29.6.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemkov
Popis Predaj pozemkov pre: Miroslav Bobenič, Jozef Ľaľo, Lucia Harajdičová, Miroslav Magura
14.6.2021
Oznam - zasadnutie OZ v Topoli
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2021
Dátum zvesenia 14.6.2021
Názov Oznam - zasadnutie OZ v Topoli
8.6.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality do národného zoznamu území európskeho
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2021
Dátum zvesenia 8.6.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality do národného zoznamu území európskeho
Popis Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4088 Lúky za Karcabou do národného zoznamu území európskeho významu https://www.minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/skuev4088-luky-za-karcabou-2.html
21.5.2021
Záverečný účet obce Topoľa za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2021
Dátum zvesenia 21.5.2021
Názov Záverečný účet obce Topoľa za rok 2020
9.4.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2021
Dátum zvesenia 9.4.2021
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Popis Výzva v súlade s ustanovením § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Prílohy
5616a_Scan.pdf
3.3.2021
Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2021
Dátum zvesenia 3.3.2021
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Popis Oznámenie o vzdaní sa mandátu /poslanec OZ: Štefan Lechan/
3.3.2021
Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2021
Dátum zvesenia 3.3.2021
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Popis Oznámenie o vzdaní sa mandátu /poslanec: Jaroslav Lechan/
19.2.2021
Výpočet vytriedenia KO za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2021
Dátum zvesenia 19.2.2021
Názov Výpočet vytriedenia KO za rok 2020
Popis Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 za obec Topoľa
21.12.2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2020
Dátum zvesenia 21.12.2020
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pá
Popis Výzva pre všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v katastri obce Topoľa, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD
24.11.2020
Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2020
Dátum zvesenia 24.11.2020
Názov Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
10.11.2020
Návrh VZN č. 2/2020 o dani za ubytovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2020
Dátum zvesenia 10.11.2020
Názov Návrh VZN č. 2/2020 o dani za ubytovanie