village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
16.12.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis Oznámenie o zámere vyhlásiť zóny NP Poloniny , zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o NP Poloniny a jeho ochranné pásmo.
1.12.2022
Návrh VZN 1-2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh VZN 1-2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.12.2022
Návrh rozpočtu 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh rozpočtu 2023-2025
10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Popis Referendum Informácie pre voliča
14.10.2022
Informácia verejnosti o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2022
Názov Informácia verejnosti o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Topoľa
10.10.2022
OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2022
Názov OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa
Popis OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa Verejné prerokovanie návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č.1 Územného plánu Obce TOPOĽA s odborným výkladom spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie ENVIO s.r.o. Prešov, ktoré sa uskutoční dňa: 21.10.2022 t.j. v piatok o 11,00 hod. pre dotknuté orgány a o 15,00 hod. pre dotknutú verejnosť v budove Obecného úradu Topoľa č.95
15.9.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.9.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľa
11.7.2022
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2022
Názov Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby 2022
Popis Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.
11.7.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Popis Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
6.6.2022
Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2022
Dátum zvesenia 27.6.2022
Názov Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
Popis Zámer na odpredaj pozemku - žiadateľ M. Roš
20.5.2022
Záverečný účet obce Topoľa 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2022
Dátum zvesenia 21.6.2022
Názov Záverečný účet obce Topoľa 2021
19.5.2022
Zámer na zámenu pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2022
Dátum zvesenia 24.6.2022
Názov Zámer na zámenu pozemkov
2.5.2022
Oznámenie o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Topoľa"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2022
Dátum zvesenia 3.6.2022
Názov Oznámenie o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Topoľa"
17.2.2022
Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2022
Dátum zvesenia 17.2.2022
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Popis Obec Topoľa v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: 45,06% Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) je 18,00 €/t.
1.2.2022
Oznám - Zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2022
Dátum zvesenia 6.2.2022
Názov Oznám - Zasadnutie OZ
Prílohy
0c7ee_Oznám.pdf
31.12.2021
Zámer na odpredaj pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2021
Dátum zvesenia 1.2.2022
Názov Zámer na odpredaj pozemku
6.7.2021
Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2021
Dátum zvesenia 6.7.2021
Názov Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a. s.
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie.
29.6.2021
Zámer na odpredaj pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2021
Dátum zvesenia 29.6.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemkov
Popis Predaj pozemkov pre: Miroslav Bobenič, Jozef Ľaľo, Lucia Harajdičová, Miroslav Magura
14.6.2021
Oznam - zasadnutie OZ v Topoli
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2021
Dátum zvesenia 14.6.2021
Názov Oznam - zasadnutie OZ v Topoli
8.6.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality do národného zoznamu území európskeho
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2021
Dátum zvesenia 8.6.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality do národného zoznamu území európskeho
Popis Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4088 Lúky za Karcabou do národného zoznamu území európskeho významu https://www.minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/skuev4088-luky-za-karcabou-2.html